Ditib Türkisch Islamische Gemeinde zu Kirn e.V.

 DITIB Dernekler Tüzügü, istediginiz maddeye üzerine tiklayarak erisebilirsiniz!

 

1.Baslik

2.Önsöz

3.Cemiyetin adi ve yeri

4.Cemiyetin Gayesi

5.Kamu Yarari

6.Cemaat Kütügü

7.Üyelik

8.Üyelige Kabul

9.Üyeligin sona ermesi

10.Aidatlar

11.Cemiyetin Organları

12.Genel Kurul

13.Yönetim Kurulu

14.Kasa Denetleme Kurulu

15.Gençlik Kolu

16.Kadınlar Kolu

17.Veliler Birliği

18.Yaşlılar Heyeti

19.Din Hizmetleri Görevlisi

20.Koordinasyon Kurulu

21. Denetleme Kurulu

22. Cemiyetin Üyeliği

23.İhtiyat Akçesi

24.Cemiyet Defter, Kayıt ve Gizlilik Esasları

25.Cemiyetin Feshi

26.Dini İstişare Kurulu

27.Tüzüğün Geçerliliği

 

 

 

 

 

 

Baslik

Region:

(Eyalet Birliği)

 

............................... (.........)

Name der Gemeinde:

(Cemiyetin Adı)

DITIB Türkisch-Islamische Gemeinde zu .......................................  e.V.

Adresse:

(Açık Adres)

...............................str. ...

....................................

Gründungsjahr:

(Kuruluş Tarihi)

 

....................

Zuständiges Registergericht:

(Kayıtlı Olduğu Mahkeme ve VR-Nr.)

 

Amtsgericht: .....................  

VR- ....................

Finanzamt und Steuernummer:

(Vergi Dairesi ve Vergi Numarası)

 Finanzamt : ......................

 Steuernr.: .........................

Annahme der Satzung:

(Tüzüğün Kabul Tarihi)

 

......../.........../2012

Eingetragen bei DİTİB - Listennummer:

(DİTİB Liste No.)

 

1..........-......-

Mitgliedsbeitrag –Stand.

Üye aidatı son kabul tarihi;

 

 

........../........../2012,   Satzung Paragraph 8

Mindestens:   ..............................-EURO

Önsöz

Cemiyet üyeleri, İslam dinine mensupturlar. Dini cemiyetler olarak, DİTİB Genel Merkezi ve Eyalet Birliği çatısı altında, dinlerini yaşatmak ve topluma katkıda bulunmak istemektedirler. İslam inancı içerisinde, çoğunlukla sünni ekolün hanefi mezhebine bağlı olmakla birlikte, cemiyet üyeleri arasında diğer sünni mezhepler de eşit ve aynı ölçülerde geçerli kabul edilmektedir.

Dernek üyeleri, tüm insanlığın kişisel, dini ve kültürel hak ve özgürlüklerini, birarada yaşama ve idame ettirme hakkını yaşam tarzı olarak kabul eder ve bu konuda çaba sarfederler. Dini bilinç ve sorumlulukla birbirlerine kenetlenmiş olan bu insanlar; demokratik bir toplumsal mutabakat çerçevesinde kişisel değer yargılarını tanıyan ve saygı gösteren eşit bireylerin oluşturduğu bir topluluk olarak yaşamayı arzu etmektedirler. Bu toplumsal mutabakat çerçevesinde kamusal fayda gözetilerek geçekleştirilen dernek faaliyetlerinin ortak paydasını Kuran ve Sünnet, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa Birliği İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Sözleşmesi, Federal ve Eyalet Anayasaları ve yürürlükteki kanunlar oluşturmaktadır.

 

 

Cemiyetin adi ve yeri

§ 1.1.   Dernek “..................................... DİTİB Türk İslam Cemiyeti e.V.“ adını taşımakdadır. DİTİB isminin ve çatı kuruluşlara ait diğer her türlü simge ve sembolün kullanım hakkı, cemiyet üyeliğinin sona erdiği andan itibaren son bulur. Hangi taraftan geldiği farketmeksizin, DİTİB Genel Merkezi tarafından üyeliğine son verilen cemiyet, o andan itibaren, sınırlanabilir yada men edilebilir. Bu haktan men edilen cemiyet, DİTİB adını kullanamaz ve sadece isim olarak .......................... Türk İslam Cemiyeti adını taşıyabilir.

 

§ 1.2.   Cemiyetin merkezi ………………’dedir ve .............................. Sulh Hukuk Mahkemesi dernekler siciline VR-............ numara ile kayıtlıdır.

 

§ 1.3.   İşbu tüzükte, dernek kısaca „cemiyet“ olarak; üst kuruluş olan Köln Sulh Mahkemesinin Cemiyetler Siciline VR-8932 numarayla kayıtlı olan Almanya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği “DİTİB Genel Merkezi” olarak ve ................................. Mahkemesinin Cemiyetler Siciline VR-..................... numarayla kayıtlı olan Eyalet Birliği, Eyalet Birliği olarak geçecektir.

Dini İstişare Kurulu, Eyalet Birliği Dini İstişare Kurulu; Yüksek Dini İstişare Kurulu, DİTİB Genel Merkezi Yüksek Dini İstişare Kurulu’dur.

 

Cemiyetin Gayesi

§ 2.1.   Cemiyet; sadece ve doğrudan doğruya „Vergi Nizamnâmesi“nin „Vergiden Muaf Gayeleri Bölümü“ne uygun olarak toplum yararına faaliyet gösterir.

 

§ 2.2.   Cemiyetin gayesi İslam dinini korumak ve yaşatmaktır. Cemiyetin gayesini gerçekleştirmek için yapacağı çalışmalar şunlardır:

Cami, mescit ve ibadethanaler inşa etmek, satın almak, bakım, onarım ve tadilatlarını yapmak;

Dini ibadetleri, din derslerini, cenaze ve defin işlemlerini, hac yolculuğunu, dini günler ve geceleri, toplumsal dini hayatı, diğer dinler ve dünya görüşleri ile olan diyalog ve iletişimi teşvik ve organize etmek.

 

§ 2.3.   Cemiyetin diğer bir gayesi, özellikle İslam dini eğitim faaliyetlerini teşvik etmektir. Bu gaye dini günlerin kutlanmasıyla birlikte resmi okul ve eğitim kurumlarıyla işbirliği içerisinde çocuk ve gençler öncelikli olmak üzere tüm yetişkinlerin de dini eğitim ve ihtiyaçlarını sağlamakla gerçekleştirilir.

 

§ 2.4.   Cemiyetin bir başka gayesi, çocuk ve gençlerle ilgili faaliyetleri teşvik etmek ve düzenlemektir. Cemiyet; aile, okul ve dinle ilgili eğitim faaliyetlerini desteklemeye gayret gösterir. Çocuk ve gençlerin ilgisini çekebilecek ve kendi insiyatifleriyle gerçekleştirebilecekleri, dini yaşamı destekleyen, toplum, insan ve doğa bilincini güçlendirici faaliyetler için çaba sarfeder.

Bu gaye;

·         genç ve yetişkin insanların gönüllü olarak çocuk ve gençlik faaliyetleri için kazanılması;

·         gençliğe insiyatif kullanma alışkalığının aşılanması ve güçlendirilmesi;

·         çeşitli faaliyetlerle çocuk ve gençlerin ilgi çekici ve çok yönlü hobi ve uğraşılar edinmesi;

·         yardım ve danışmanlık hizmetleriyle mağdur ve problemli çocuk ve gençlere ulaşılması;

·         değişik tesis ve mekan tahsisiyle gençliğin ilgi, eğitim seviyesi ve yaşına uygun faaliyetlerle boş zamanlarının değerlendirilmesi;

·         diğer dinlere mensup gençlik kuruluşlarıyla iletişimi destekleme ve bu yönde projeler gerçekleştirme;

·         gençliğin demokrasi kültürünü benimsemeleri yönünde siyasal altyapı çalışmalarının düzenlenmesi;

·         göçmen kökenli çocuk ve gençlerin sosyal bütünleşme ve uyumu;

gibi faaliyetlerle gerçekleştirilir.

Cemiyet, “sivil gençlik hizmetleri kuruluşu” olarak tanınmayı amaçlar.

 

§ 2.5.   Ayrıca cemiyetin gayelerinden bir diğeri; yardımseverlik ve hayır faaliyetlerini teşvik etmek ve yardımcı olmaktır. Bu amaç, müslim ve gayrimüslimlere sosyal yardımlarda bulunmak ve Vergi Nizamnamesinin 53. maddesinde belirtilen şartları taşıyan insanlara yardım ve destek sağlamak şeklinde gerçekleştirilir. Bu cemiyet gayesi, doğal afet ve diğer felaketlerden dolayı, açlık ve sefalete maruz kalmış, yardıma muhtaç insanların; yiyecek ve giyecek temini, ilaç ve tedavi masraflarının üstlenilmesi ve cenaze organizasyonunun gerçekleştirilmesi (bu faaliyet için özel olarak toplanan bağışlarla yapılmak suretiyle) gibi çalışmalarla himayesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Cemiyetin gayeleri arasında, bu yardım ve destek hizmetleri için gerekli araç ve gereçlerin yurtiçi ve yurtdışında temin ve tedariki de yer almaktadır.

 

§ 2.6.  Cemiyetin gayelerinden bir diğeri ise, toplumlar arası paylaşım ve katılımının teşvikidir. Cemiyet bu gaye için siyasi tarafsızlığını korumak suretiyle siyasi partiler, kilise organizasyonları ve diğer dini kuruluşlarla ilişki kurabilir. Bu amaca ulaşmak adına cemiyet, çeşitli toplumlar, kültürler ve dinler arasındaki karşılıklı anlayış ve hoşgörüyü artırmayı amaçlayan kültürler arası faaliyet ve organizasyonlar gerçekleştirir.

 

Kamu Yarari

§ 3.1.   Cemiyet amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyetlerini özverili olarak yürütür, öncelikli olarak ticari amaç gütmez.

 

§ 3.2.   Maddi imkanlar sadece tüzükte belirtilen amaç ve faaliyetler için kullanılabilir. Cemiyet üyelerine, maddi imkanlardan yardım veya hibe yapılmaz.

 

§ 3.3.   Hiç kimseye cemiyetin faaliyetleri için yapılan masraflar dışında cemiyetin malî imkanlarından, herhangi bir ödeme yapılamaz, kazanç payı verilemez veya maddî menfaat sağlanamaz.

 

§ 3.4.   Cemiyetin dağılması, feshi veya vergi muafiyeti kapsamındaki cemiyet gayelerinin ortadan kalkması durumunda mal varlığı sadece ve doğrudan doğruya kamu yararına faaliyette bulunan DİTİB Genel Merkezi’ne devredilir.

 

§ 3.5.   Cemiyetin muhasebe kayıt ve finans yönetimi esaslarını Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeliği düzenler.

 

§ 3.6.   Cemiyetin mali yılı, takvim yılıdır.

 

Cemaat Kütügü

§ 4.1.   Cemiyet, Cemaat Kütüğü çalışmalarında bağlı olduğu Eyalet Birliğine yardımcı olur. Bu konuyla ilgili esasları Dini İstişare Kurulu’nun hazırladığı Cemaat Kütüğü Yönetmeliği düzenler.

 

§ 4.2.   Cemaat Kütüğü’ne kayıt, müslümanların yazılı onay ve imzasıyla yapılır. Kütüğe kayıtlı müslümanlar her zaman yazılı bir başvuru ile kayıtlarının silinmesini talep edebilirler. Kayıt silme işlemi için yazılı müracaat yeterlidir.

 

§ 4.3.   Cemaat Kütüğü olarak tutulan kayıtlar İslam dinine aidiyet belgesi olma dışında hiçbir amaç için kullanılamazlar.

 

 

Üyelik

§ 5.1.   Üyelik; asil üyelik, teşvik üyeliği ve şeref üyeliğinden ibarettir.

 

§ 5.2.   14 yaşını doldurmuş, cemaatin gayelerini gerçekleştirmeyi amaç edinmiş ve Cemaat Kütüğü’ne kaydını yaptırmış tüm gerçek kişiler asil üye olabilirler.

 

§ 5.3.   Teşvik üyesi, cemiyetin gayelerini gerçekleştirmek uğruna nakdi veya ayni bağışta bulunan gerçek veya tüzel kişilerdir. Teşvik üyelerinin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

 

§ 5.4.   Şeref üyeliğine genel kurul tarafından, dernek faaliyetleri doğrultusunda üstün hizmetlerde bulunmuş veya gençlik faaliyetlerinde nakdi veya ayni bağışta bulunan gerçek kişiler seçilebilirler. Şeref üyelerinin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

 

§ 5.5.   Asil üyeler, aynı zamanda Eyalet Birliği ve DİTİB Genel Merkez’i üyesidirler.

 

Üyelige Kabul

§ 6.1.   Tüm gerçek ve tüzel kişiler cemiyete üye olabilir.

 

§ 6.2.   Üyelik dilekçesi yazılı olarak cemiyet Yönetim Kuruluna verilmelidir. Üyelik dilekçesinde asil üyeliğin mi yoksa teşvik üyeliğinin mi talep edildiği belirtilmelidir. Reşit olmayanlar için verilen dilekçelerde ebeveynlerden birinin imzası gerekmektedir.

 

§ 6.3.   Üyelik dilekçesi hakkında kararı Yönetim Kurulu verir. Karar üyelik dilekçesinde en az 3 Yönetim Kurulu üyesi tarafından imzalanarak kayda geçer. Gerekçesi belirtilmeksizin ret edilen dilekçeler için başvuruda bulunan kişi kararın Denetleme Kurulu“na götürülmesi talebinde bulunabilir. Denetleme Kurulu“nun çözüm bulamadığı durumlarda, nihai karar mercii bir sonraki genel kuruldur.

 

§ 6.4.   Cemiyetin her üyesi üyelik işlemleri de dahil olmak üzere, tüzüğün kendisine tanımış olduğu yetki ve yönetmelikler doğrultusunda karar veren cemiyet organlarının kararlarına uyacağını taahhüt etmiş olur. Bu taahhüt tüzüğün 20. maddesi gereğince yürürlükte olan ilgili cemiyet, federal ve eyalet birlikleri yönetmeliklerine göre düzenlenir.

Cemiyet üyeleri çatı kuruluşlarındaki temsil edilme haklarını Eyalet Birliği’nde seçilmiş delegeler; DİTİB Genel Merkez’inde ise Eyalet Birliği Başkanları vasıtasıyla kullanırlar.

 

Üyeligin sona ermesi

§ 7.1.   Üyelik; istifa, ölüm ve ihraç durumlarında sona erer.

 

§ 7.2.   Üyelikten istifa etmek için, Yönetim Kuruluna yazılı dilekçe verilmelidir. İstifa, ancak yazılı dilekçenin yıl sonundan en az 6 hafta önce verilmesi şartına bağlı olarak yılbaşından itibaren geçerlidir.

 

§ 7.3.   Üye; cemiyet içinde veya dışında olduğuna bakılmaksızın, cemiyetin huzurunu bozucu bir davranışta bulunma gerekçesiyle ihraç edilebilir veya disiplin cezasına çarptırılabilir. İhraç veya disiplin cezası kararını Yönetim Kurulu verir. Kararının yazılı gerekçeyle üyenin son bilinen adresine postalanması gerekir. Karar hemen geçerlidir. İhraç edilen üye, ihraç kararının postaya veriliş tarihinden itibaren en geç 4 hafta içinde yazılı dilekçeyle Denetleme Kurulu’na itiraz etme hakkına sahiptir. Denetleme Kurulu’na yapılan itiraz, kararın ertelenmesine gerekçe gösterilemez. İhraç kararıyla ilgili nihai karar mercii Denetleme Kurulu’dur. Ayrıntıları İhraç ve Disiplin Yönetmeliği belirler.

 

Aidatlar

§ 8.1.   Cemiyet; genel kurulun belirlediği miktarlarda aidat, hizmet ücreti ve masraf payı talep eder. Talep edilecek üye aidatları ve masraf payları için üyenin gelir durumunun göz önünde bulundurulması esastır.

 

§ 8.2.   Masraf payları genel kurulun belirlemiş olduğu zaman içerisinde ödenir.

Eyalet Birliği ve DİTİB Genel Merkezi çalışmaları için, cemiyet üye sayısı üzerinden yüzdelik bir oranda üye aidatı ödenir. DİTİB Genel Merkezi Genel Kurulu’nca yüzdelik bir oran olarak belirlenen bu üye aidatı, DİTİB Genel Merkezi’ne aylık olarak ödenir.

 

Cemiyetin Organları

Cemiyetin organları şunlardır:

a)             Genel Kurul

b)             Yönetim Kurulu

c)             Denetleme Kurulu

 

Genel Kurul

§ 10.1. Genel Kurul; cemiyetin en yüksek organıdır.

Öncelikli görevleri arasında yönetim kurulunu ibra etmek ve yeniden seçmek, yönetim kurulunu görevden almak, Yönetim ve Kasa Denetleme Kurulu’nun raporlarını almak, Kasa Denetleme Kurulunu oluşturmak, talep edilecek üye aidatı, hizmet bedeli ve masraf harcını belirlemek, tüzük değişikliklerini (Tüzük ve yönetmelik değişiklikleri DİTİB Genel Merkezi onayı gerektirmektedir) ve dernek feshiyle ilgili görüşmeleri karara bağlamak ve buna benzer tüzük ve yasaların gerektirdiği düzenlemeleri gerçekleştirmek yer almaktadır.

 

§ 10.2. Olağan Genel Kurul her 3 yılda bir toplanır.

 

§ 10.3. Üyelerin en az %25’nin veya Denetleme Kurulu’nun gerekçeli ve yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu, olağanüstü genel kurula gitmek zorundadır. Yazılı ve gerekçeli talebin verilmesinden sonraki 3 hafta içerisinde Yönetim Kurulunun, olağanüstü genel kurula gitmemesi durumunda, olağanüstü genel kurula davet etme görevi, Denetleme Kurulu’na aittir.

 

§ 10.4. Genel kurula davet, davetiyenin ilan panosuna veya yazılı duyurusuyla gerçekleşmiş olur. Genel kurul davetiyesi genel kurul tarihinden en az 2, en fazla 6 hafta önce iletilmelidir. Bağlı bulunan Eyalet Birliği ve DİTİB Genel Merkezi’ne davetiyelerin yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

 

§ 10.5. Katılım, söz alma, seçme ve seçilme hakkına; 18. yaşını doldurmuş, cemaat kütüğüne kayıtlı, en az 12 aylık üyeliği bulunan ve aidat borcu olmayan tüm asil üyeler sahiptir. Vekalet verme suretiyle seçme hakkı kullanımı bulunmamaktadır.

 

§ 10.6. Denetleme Kurulu üyelerinden birisinin veya Denetleme Kurulu tarafından görevlendirilmiş olan bir yetkilinin genel kurulda bulunması durumunda başkanlık görevi bu şahsa aittir.

 

§ 10.7. Üyelerin nizami davet edilmesi durumunda genel kurul katılan üyelerin sayısına bakılmaksızın karar almaya yetkilidir.

 

§ 10.8. Ayrıntıları, genel kurul yönetmeliği belirler.

 

§ 10.9. Genel kurulla ilgili olarak divan başkanı tarafından bir genel kurul sonuç protokolü hazırlanır ve imzalanır.

 

Yönetim Kurulu

§ 11.1. Yönetim Kurulu, 6’sı asil ve 3’ü doğal, 9 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun 6 asil üyesi, 3 yıllığına genel kurul tarafından seçilir. Bu asil üyelerin en az birisinin kadın olması zorunludur. Kadın üyenin genel kurulda seçilememesi durumunda, genel kurul bu görevi Denetleme Kurulu’na devreder ve Denetleme Kurulu, gençlik ve kadınlar kolları temsilcileri veya veliler birliği temsilcileri arasından Yönetim Kurulu için bir kadın üye tayin eder. Doğal üyeler şunlardır;

·         seçilmiş geçlik kolu temsilcisi,

·         seçilmiş kadınlar kolu temsilcisi,

·         seçilmiş veliler birliği temsilcisi.

Doğal üyelerin isimleri, cemiyet genel kurulunda ilan edilmek zorundadır. Doğal üyelerin de görev süresi, asil üyeler gibi seçim dönemiyle son bulur.

 

§ 11.2. Yönetim Kurulu adaylığı için Denetleme Kurulu’nun gerekçe göstermeksizin veto hakkını kullanması durumunda, veto edilen cemiyet üyesi aday olamaz ve seçilemez.

 

§ 11.3. Yönetim Kurulu yeni yönetim oluşturulana kadar görevde kalır. İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Denetleme Kurulu tarafından seçim dönemi için yeni Yönetim Kurulu üyeleri tayin edilir.

 

§ 11.4. Resmi din görevlisi, dini konuların görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir ve konu hakkında görüşlerini bildirebilir.

 

§ 11.5. Medeni kanunun 26. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında başkan, 2 başkan yardımcısı, sekreter, muhasip ve dört üye seçer. Başkan veya yardımcılarından birinin kadın olması mecburidir. Cemiyet başkanı olarak, üstüste seçilme imkanı 2 dönemle sınırlandırılmıştır.  Medeni kanunun 26. maddesine göre cemiyet; iki Yönetim Kurulu üyesi tarafından temsil edilir. Bunların arasında cemiyet başkanının bulunması zorunludur.

 

§ 11.6. Yönetim Kurulu, en az ayda 1 kez olmak üzere gerektiğinde toplanır. Yönetim Kurulu, aralarında cemiyet başkanı veya bir cemiyet başkan yardımcısı bulunması şartıyla, salt çoğunlukla toplanır. Kararlar mevcut üyelerin oy birliği veya oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda, toplantıya başkanlık eden başkan veya başkan yardımcısının oyu belirleyicidir.

 

§ 11.7. Yönetim Kurulunun görevleri arasında:

·         Cemiyetin hukuki işlem ve yükümlülüklerini görüşmek ve karara bağlamak;

·         Genel kurul kararlarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yerine getirmek ve uygulamak;

·         Cemiyeti Eyalet Birliğinde temsil edecek Eyalet Birliği delegelerini tespit etmek (Eyalet Birliği tüzüğü gereği; 200’den fazla üyesi bulunan cemiyetler, en az biri kadın olmak şartıyla 2 delege gönderirler. Yönetim Kurulu tarafından seçilen Eyalet Birliği delegelerinin hem yazılı hem sözlü olarak alman dilinde güçlü olmaları gerekmektedir.);

Cemiyet tüzüğü, yasa ve kanunların gerektirdiği diğer yükümlülükleri yerine getirmek.

 

§ 11.8. Yönetim kurulu, tüzük ve yönetim kurulu yönetmeliği çerçevesinde faaliyetlerini fahri olarak yürütür.

 

§ 11.9. Yönetim kurulu, DİTİB Genel Merkezi ve Eyalet Birliği’nin talimatlarını yerine getirmekle yükümlüdür. Bu görevle yönetim kurulunun bağımsızlığına zarar gelmez. 

 

§ 11.10. Denetleme Kurulu veya dini sebeplerden dolayı Yüksek Dini İstişare Kurulu, görev süresi içerisinde yönetim kurulu için güvensizlik kararı alabilir. Güvensizlik kararı alınması durumunda Denetleme Kurulu, 14 gün içerisinde cemiyeti olağanüstü genel kurula davet eder. Genel kurul davetiyesinde güvensizlik kararının gerekçesi belirtilir ve tüzüğün 11. maddesi 1. fıkrası gereği olağanüstü genel kurulda seçimler tekrarlanır.

 

Kasa Denetleme Kurulu

Genel kurulda, 3 yıllığına 3 Kasa Denetleme Kurulu üyesi seçilir. Kurul üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilemezler. Kurul üyeleri tekrar seçilebilirler. Kasa Denetleme Kurulu çalışma usul ve esasları Kasa Denetleme Kurulu Yönetmeliği tarafından belirlenir.

 

Gençlik Kolu

§ 13.1. 14 ve 27 yaş arasındaki tüm genç ve yetişkin cemiyet üyeleri, gençlik kolunu oluştururlar.

 

§ 13.2. Gençlik kolu, tüzük ve gençlik kolu yönetmeliği doğrultusunda bağımsız olarak faaliyetlerini yürütür. Kendisine ayrılan ödeneği yetki alanları çerçevesinde harcamakta bağımsızdır.

 

§ 13.3. Gençlik kolu, gençlik komisyonu tarafından yönetilir. Gençlik komisyonu, en az 2 üyesi genç kızlardan olmak üzere 5 üyeden meydana gelir. Gençlik komisyonu, gençlik kolu genel kurulunda seçilerek göreve gelir. Gençlik komisyonu; cemiyet idari organları için gençlik kolu temsilcisi olmak üzere, gençlik kolu başkanı ve başkan yardımcısı seçer. Başkan ve başkan yardımcıları farklı cinsiyetlerde olmak zorundadır.

 

§ 13.4. Gençlik kolu komisyonu, Federal Gençlik Birliği ve Eyalet Gençlik Birliği’nde cemiyeti temsil eder.

 

§ 13.5. Gençlik kolu çalışma usul ve esaslarını Gençlik Kolu Yönetmeliği belirler.

 

Kadınlar Kolu

§ 14.1. Cemiyetin kadın üyeleri, kadınlar kolunu oluştururlar. Kadınlar kolu; cemiyet, toplum ve aile içerisindeki kadının yeri ve önemi hakkında faaliyetler yürütür.

 

§ 14.2. Kadınlar kolu, tüzük ve kadınlar kolu yönetmeliği doğrultusunda bağımsız olarak faaliyetlerini yürütür. Kendisine ayrılan ödeneği yetki alanları çerçevesinde harcamakta bağımsızdır.

 

§ 14.3. Kadınlar kolu, kadınlar kolu komisyonu tarafından yönetilir. Kadınlar kolu komisyonu 5 üyeden oluşur ve kadınlar kolu genel kurulunda seçilerek göreve gelir. Kadınlar kolu komisyonu cemiyet idari organları için kadınlar kolu temsilcileri olmak üzere, kadınlar kolu başkanı, başkan yardımcısı, muhasip, sekreter ve üye seçer.

 

§ 14.4. Kadınlar kolu komisyonu, cemiyeti Eyalet ve Federal Kadınlar Birliğinde temsil eder.

 

§ 14.5. Kadınlar kolu çalışma usul ve esaslarını Kadınlar Kolu Yönetmeliği belirler.

 

Veliler Birliği

§ 15.1. En az bir çocuğu olan üyeler, veliler birliğinin de üyesidir.

 

§ 15.2. Veliler birliği, tüzük ve veliler birliği yönetmeliği doğrultusunda bağımsız olarak faaliyetlerini yürütür. Kendisine ayrılan ödeneği yetki alanları çerçevesinde harcamakta bağımsızdır.

 

§ 15.3. Veliler Birliği, veliler birliği komisyonu tarafından yönetilir. Veliler birliği komisyonu veliler birliği üyeleri tarafından veliler birliği genel kurulunda seçilen 5 üyeden oluşur. Veliler birliği komisyonu, kendi aralarında veliler birliği temsilcisi, veliler birliği temsilci yardımcısı, muhasip, sekreter ve üye seçer. Veliler birliği, cemiyet idari organları için çocuk, eğitim ve veli faaliyetleri temsilcisidir. Veliler birliği, eğitim sorumlusu görevlendirebilir.

 

§ 15.4. Veliler Birliği komisyonu, cemiyeti Eyalet ve Federal Veliler Birliğinde temsil eder.

 

§ 15.5. Veliler Birliği çalışma usul ve esaslarını Veliler Birliği Yönetmeliği belirler.

 

 

Yaşlılar Heyeti

§ 16.1. 61 yaş üzeri cemiyet üyesi yaşlılar heyetinin üyesidir.

 

§ 16.2. Yaşlılar heyeti, tüzük ve yönetmelik çerçevesinde faaliyetlerini bağımsız bir şekilde yürütür. Kendilerine ayrılan ödenekle ilgili her türlü yetkiye sahiptirler.

 

§ 16.3. Yaşlılar heyeti komisyonu tarafından yönetilir. Yaşlılar heyeti komisyonu, yaşlılar heyeti genel kurulu tarafından seçilen 5 üyeden oluşur. Yaşlılar heyeti komisyonu, kendi aralarında yaşlılar heyeti temsilcisi, yaşlılar heyeti temsilci yardımcısı, muhasip, sekreter ve üye seçer. Yaşlılar heyeti temsilcisi, cemiyet idari organları ve her türlü resmi makam ve enstitüler için yaşlılarla ilgili faaliyetler temsilcisidir.

 

§ 16.4. Yaşlılar heyeti çalışma usul ve esaslarını yaşlılar heyeti yönetmeliği belirler.

 

 

Din Hizmetleri Görevlisi

§ 17.1. Eyalet Birliği Dini İstişare Kurulu, cemiyet din hizmetleri ve eğitim sorumlusu olarak, bir veya daha fazla din hizmetleri görevlisi atar.

 

§ 17.2. Din hizmetleri görevlisi; cemiyetin din hizmetleri, dini eğitim ve öğretim, İslam harici cemaatler ve dünya görüşleriyle diyaloğun teşviki ve mescit ve ibadethanelerin idare ve yönetiminden sorumludur. Din hizmetleri görevlisi; cemiyet ve üyelerini İslam inanç ve ibadetleri, aile, gençlik ve sosyal hizmetler gibi konularda bilgilendirir.

Din hizmetleri görevlisi, İslam dini eğitim ve esasları sorumlusudur.

 

§ 17.3. Cemaat kütüğü yetkili ve sorumlusu din hizmetleri görevlisidir. Cemaat kütüğü çalışmalarıyla ilgili, cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirme yetkisine sahiptir.

 

§ 17.4. Cemiyet Yönetim Kurulunun vermiş olduğu, resmi din hizmetleri görevlisi dışında başka bir din hizmetleri görevlisinin görevlendirilmesi kararı, ancak Yüksek Dini İstişare Kurulu’nun onayıyla uygulanabilir.

 

§ 17.5. Cemiyet ve din hizmetleri görevlisi arasındaki resmi ilişki, usul ve esaslarını din hizmetleri görevlisi yönetmeliği belirler.

 

Koordinasyon Kurulu

§ 18.1. Koordinasyon kurulu üyeleri şu kişilerden oluşmaktadır:

·         Yönetim Kurulu üyeleri

·         Kadınlar kolu komisyonu üyeleri

·         Gençlik kolu komisyonu üyeleri

·         Veliler birliği komisyonu üyeleri

·         Yaşlılar heyeti komisyonu üyeleri

·         Din hizmetleri görevlisi

Seçilen kasa denetleme kurulu üyeleri.

 

§ 18.2. Koordinasyon kurulu imkanları çerçevesinde cemiyetin faaliyetlerini destekler ve gerçekleştirilmesinde yardımcı olur. Bu hedef için koordinasyon kurulu cemiyeti ilgilendiren her konuyu ele alabilir ve bu konularda cemiyet organlarına tavsiye şeklinde görüşlerini bildirir.

 

§ 18.3. Koordinasyon kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder ve toplantı protokolü başkan tarafından imzalanır.

 

§ 18.4. Başkan, koordinasyon kurulunu en az yılda 2 kez toplantılara çağırmakla yükümlüdür. Yılın ikinci yarı toplantısında kurul, cemiyetin yıllık bütçe ve faaliyet planını görüşür.

 

Denetleme Kurulu

§ 19.1. DİTİB Genel Merkezi ve Eyalet Birliği başkan ve başkan yardımcıları, Cemiyet Denetleme Kurulu’nu oluştururlar.

 

§ 19.2. Denetleme Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun yetki verdiği görevliler, cemiyetin tüm organlarının ve yönetim kurullarının aldığı karar ve uygulamalarını her zaman ve sınırlama olmaksızın inceleme ve denetlemeye yetkilidir. Denetleme Kurulu veya bu kurulun yetki verdiği görevliler, her zaman cemiyetin her türlü belgesini inceleyebilirler.

 

Cemiyetin Üyeliği

§ 20.1. Cemiyet, bağımsızlığını korumak kaydıyla, çatı kuruluş olarak, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB), eyalet bazında DİTİB-........................................ Eyalet Birliği’ne bağlıdır. Cemiyetin her türlü organizasyona üyeliği veya işbirliği Denetleme Kurulu’nun onayına tabidir.

 

§ 20.2. Cemiyet ve üyeleri, 1. fıkrada adı geçen çatı kuruluşların tüzük ve yönetmeliklerini bağlayıcı olarak kabul eder. Cemiyet, dernekler arası ilişki ve işbirliği hukuku çerçevesinde yapılması gereken düzenleme ve kuralları belirleme yetkisini çatı kuruluşlarına devreder.

 

§ 20.3. Cemiyet, bağlı olduğu çatı kuruluşlarına aidat ödemekle yükümlüdür.

 

§ 20.4. Cemiyet, her mali yıl sonunda, çatı kuruluşları olan, DİTİB Genel Merkezi ve Eyalet Birliği’ne, yıllık mali rapor, mahkeme sicil kaydı, üyelerinin isim adres ve irtibat bilgilerinin yer aldığı yönetim kurulu listesi, vergi muafiyet belgesi ve faaliyet raporu fotokopilerini eksiksiz ve güncellenmiş vaziyette iletir.

 

§ 20.5. Cemiyetlere, DİTİB faaliyet ve girişimlerinin ortak yürütülebilmesi ve koordinasyon sağlanması hususunda yetki ve sorumluluk verilebilir. Gerekli durumlarda bölge cemiyetlerinin onayı alınmak suretiyle bölge merkez cemiyetleri, tüm bölge dernekleri adına girişimlerde bulunabilir. Bölge cemiyetleri, bölge merkez cemiyetine gereken desteği vermek, koordinasyon ve uyum içerisinde faaliyet ve hizmetlerde bulunmakla yükümlüdürler.

 

§ 20.6. Çatı kuruluşların organize etmiş olduğu yardım ve bağış kampanyaları titizlikle desteklenmek ve gerçekleştirilmek zorundadır. Diğer kurum ve kuruluşların düzenlediği bağış ve yardım kampanyalarına katılım çatı kuruluşlarının onay ve iznine tabidir. Bağış ve yardım faaliyetleri usul ve esaslarını bağış yönetmeliği belirler.

 

İhtiyat Akçesi

§ 21.1. Cemiyet; tüzükte belirtilen ve vergi muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen hedeflerine ulaşmak ve önceden tahmin edilemeyen faaliyet ve harcamalarda kullanmak üzere, gelirlerinin bir bölümünü ihtiyat akçesi olarak muhafaza edebilir.

§ 21.2. İhtiyat akçesinin miktarı, genel kurul tarafından belirlenir.

 

§ 21.3. Bu maksatla toplanan paralar defterlere kaydedilir.

 

§ 21.4. Bu fondaki paralar, vergi yasalarına uygun olarak muhafaza edilir.

 

 

Cemiyet Defter, Kayıt ve Gizlilik Esasları

§ 22.1. Cemiyet; yasaların öngördüğü defter ve kayıtları usülüne uygun olarak temin ve tanzim eder. Defter, kayıt ve gizlilik esasları ile ilgili usul ve esasları Dosya Yönetimi ve Gizlilik Esasları Yönetmeliği düzenler.

 

§ 22.2. Cemiyet, tüzükte belirtilen amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kişisel bilgi ve veri işlemlerini yürütür. Bu amaç ve faaliyetlerin gerektirdiği durumlarda veriler kaydedilebilir ve zaruret halinde sadece çatı kuruluşlarla paylaşılabilir. Üyeler; cemiyete üye olmak suretiyle, tüzüğü ve dolayısıyla her türlü üyelik bilgilerinin kaydedilmesini, işlenmesini, değerlendirilmesini ve kullanılmasını, cemiyetin amaç ve faaliyetleri çerçevesinde olmak şartıyla, kabul etmiş olurlar. Cemiyet amaç ve faaliyetleri dışında herhangi bir şekilde bilgilerin kullanılması veya satılmasına müsaade edilemez.

 

§ 22.3. Üyelerin hakları şunlardır:

·         kaydedilen kişisel bilgileri hakkında bilgi edinme,

·         kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda düzeltilmesi veya güncellenmesi,

·         kişisel bilgilerinin kullanımının engellenmesi ve

kişisel bilgilerinin silinmesi.

 

Cemiyetin Feshi

§ 23.1. Genel kurul; Denetleme Kurulu’nun de görüş ve teklifini alarak cemiyeti feshetmeye yetkilidir.

 

§ 23.2. Cemiyetin feshi konusunu görüşecek ilk genel kurul toplantısına, oy kullanma hakkına sahip üyelerin en az 2/3’sinin katılması gerekir. İlk toplantıda 2/3’lik çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda basit çoğunluğun bulunması şartı aranır. Bu husus gündemde de belirtilir. Şayet ikinci toplantıda da basit çoğunluk sağlanamazsa, bu takdirde üçüncü bir toplantı yapılır. Bu toplantıda çoğunluk şartı aranmaz.

 

§ 23.3. Cemiyetin feshine karar verilmesi halinde, son yönetim kurulu üyeleri; „Tasfiye Kurulu“ görevini üstlenir ve cemiyetin mal varlığının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak üyelere intikal etmesini önlemekten ve tüzük hükümlerine göre tasfiye işlemlerini yürütmekten sorumlu olur. Dışa karşı temsil yönünden yönetim kurulu gibi (11. maddede öngörüldüğü üzere) görev yapar.

 

Dini İstişare Kurulu

§ 24.1. Eyalet Birliği Dini İstişare Kurulu, dini konularla ilgili temel görüşler belirler. Kişiler için tavsiye niteliğindeki bu görüşler, cemiyet için bağlayıcıdır.

 

§ 24.2. Dini İstişare Kurulu, yaptığı inceleme ve denetlemeler neticesinde, dini hizmetlerin teşviki ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi hususlarında cemiyet yönetim kurulunun yetersiz olduğu kanaatine vardığı takdirde; Denetleme Kurulu’na, cemiyet genel kurulunun olağanüstü gündemle toplanması tavsiyesinde bulunabilir.

 

Tüzüğün Geçerliliği

İşbu tüzük metni; 25 maddeden ibarettir. Cemiyetin ......../.............../201..     tarihli olağan/olağanüstü genel kurulunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

 

 

Ditib Türkisch Islamische Gemeinde zu Kirn e.V.  |  cami@ditib-kirn.de
Ziyaretcilerimiz
Site Tasarimi: Alaattin Aktas